Support Center : (02) 997-2222-30 ext. 1364 และ 1106

กระดานถาม-ตอบ
พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่
วันที่ :05/03/2008|12:39 โดย:ประชา

พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 ที่สภานิติบัญญัติเห็นชอบ และโปรดเกล้าได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 27 ก วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 เมษายน 2551 นี้

 อยากทราบว่ากำนันที่ได้รับการคัดเลือกเมื่อปี 2550 จะต้องมีการเลือกใหม่ หรือว่าสามารถอยู่ได้จนครบวาระตามมาตราที่ 14 ของ พรบ ใหม่ที่ว่า ให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ พรบ นี้ใช้บังคับ ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือด้วยเหตุอื่น ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ใน พรบ ลักษณะปกครองท้องที่ พศ. 2457 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ. นี้

 

และอีกคำถามหนึ่งคือ คำว่าหรือด้วยเหตุอื่นคืออะไรครับ ผมตามไปดูที่ พรบ 2457 แล้วแต่ไม่ปรากฎว่ามีข้อความใดที่ระบุให้กำนัน ผู้ใหญ่ที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อปี 2550 ต้องรับการเลือกตั้งใหม่ แต่นายอำเภอบอกกับกำนันว่าต้องเลือกใหม่ จึงอยากทราบ  หวังว่าท่านคงให้ความกระจ่างกับนักศึกษาใหม่นะครับ  ด้วยปัญหาเหล่านี้แหละที่ผลักดันให้ผมต้องมาเรียนกฎหมาย

ขอบคุณล่วงหน้า


คำตอบที่ : #003 วันที่ : 04/08/2010|14:43 โดย : สมโชค

การพ้นจากตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหากมีการร้องเรียน

 

คำตอบที่ : #002 วันที่ : 18/03/2008|20:38 โดย : ประชา

ขอบคุณครับที่ช่วยให้ความกระจ่าง


คำตอบที่ : #001 วันที่ : 13/03/2008|14:59 โดย : RS
เรียน คุณประชาตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 14 ที่บัญญัติ ให้กำนันและผู้ใหญ่ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะพ้นตำแหน่ตามวาระหรือด้วยเหตุอื่น ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ นั้น หมายความว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ดำรงตำแหน่งในวันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บัคับยังคงดำรงตำแหน่งของตนไปจนกว่า ตนนั้นจะหมดวาระ คือ 5 ปีนับแ ต่วันที่ราษฎรเลือก มิใช่จนอายุครบ 60 ปี                          

ส่วนด้วยเหตุอื่น นั้นน่าจะหมายถึง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามมาตรา 12 และการพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 14 และมาตรา 31 ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่

 RS 

Copyright © 2007 www.rsu-lawonline.com  All rights reserved.