Support Center : (02) 997-2222-30 ext. 1364 และ 1106

ถามตอบปัญหากฎหมายกับอ.วันชัย
พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่
วันที่ :06/03/2008|15:55 โดย:ประชา

พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 ที่สภานิติบัญญัติเห็นชอบ และโปรดเกล้าได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 27 ก วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 เมษายน 2551 นี้

 อยากทราบว่ากำนันที่ได้รับการคัดเลือกเมื่อปี 2550 จะต้องมีการเลือกใหม่ หรือว่าสามารถอยู่ได้จนครบวาระตามมาตราที่ 14 ของ พรบ ใหม่ที่ว่า ให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ พรบ นี้ใช้บังคับ ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือด้วยเหตุอื่น ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ใน พรบ ลักษณะปกครองท้องที่ พศ. 2457 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ. นี้

 

และอีกคำถามหนึ่งคือ คำว่าหรือด้วยเหตุอื่นคืออะไรครับ ผมตามไปดูที่ พรบ 2457 แล้วแต่ไม่ปรากฎว่ามีข้อความใดที่ระบุให้กำนัน ผู้ใหญ่ที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อปี 2550 ต้องรับการเลือกตั้งใหม่ แต่นายอำเภอบอกกับกำนันว่าต้องเลือกใหม่ จึงอยากทราบ  หวังว่าท่านคงให้ความกระจ่างกับนักศึกษาใหม่นะครับ  ด้วยปัญหาเหล่านี้แหละที่ผลักดันให้ผมต้องมาเรียนกฎหมาย

ขอบคุณล่วงหน้า 

Copyright © 2007 www.rsu-lawonline.com  All rights reserved.